Förtjänsttecken

Utmärkelsepolicy

​Golfdistriktsförbund (GDF) tillhörande Svenska Golfförbundet har följande utmärkelser:

  • Guldmärke
  • Silvermärke

Distriktets utmärkelser är avsedda att användas som erkänsla för uppoffrande och förtjänstfullt arbete inom golfsporten. Aktuella personer att tilldelas utmärkelser är i huvudsak sittande eller avgående styrelseledamöter, andra förtjänta ledare och anställda på klubb- och distriktsnivå.

Utmärkelser

Guldmärke: ”Guldmärket tilldelas person som svarat för eller fortfarande gör betydande insatser i utvecklingen av svensk golfsport inom distrikt och klubb/anläggning”

  • Märket präglas i guld, numreras och präglas med innehavarens initialer.
  • ​Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
  • Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller har varit verksam. På kortet framgår också namn, typ av utmärkelse samt datum för utfärdandet. Kortet är livsvarigt.

Silvermärke: ”Silvermärket tilldelas person som utfört eller fortfarande utför stora arbetsinsatser för svensk golfsport inom distrikt och/eller klubb/anläggning”

  • Märket präglas i silver och numreras.
  • Märket utdelas vid distriktsmötet eller annat lämpligt evenemang.
  • Utmärkelsen berättigar till introduktionskort inom det distrikt personen är eller

    har varit verksam. På kortet framgår namn, typ av utmärkelse samt datum förutfärdandet. Kortet gäller under 5 år.

Beslutsordning

Distriktsstyrelsen beslutar om tilldelning av samtliga utmärkelser. Samtliga ärenden förbereds av distriktsstyrelsen under ledning av distriktsordföranden. Såväl personer engagerade i klubb/anläggning och distrikt som personer engagerade i SGF:s verksamhet uppmanas att inkomma med namnförslag.

Beslutsprocess

Till grundval för att utse personer att belönas med guld- respektive silvermärke ligger vid sidan av det bedömningsunderlag som tas fram av distriktsstyrelsen även en poängskala (se poängskala) där olika uppdrag ger olika poäng.

Guldmärke: Det är viktigt att påpeka att nämnd poängskala enbart är etthjälpmedel och rådgivande, inte en handling med sådan officiell status att vissa uppnådda poäng med automatik gör att utmärkelse utfaller. Dock, bör person som är aktuell ha uppnått poängkraven och det bör också föreligga särskilda skäl för tilldelning. Överordnat varje förslag till tilldelning är den bedömning distriktsstyrelsen gör. Dessutom ska distriktsstyrelsen tillämpa restriktivitet.

Silvermärke: Till grundval för att utse personer som tilldelas silvermärke används endast poängskalan.

Utdelningspolicy

1) Det ligger inget värde i att personer som nått sådana kvalifikationer att en belöning är aktuell ska behöva vänta på sin utmärkelse tills ett ev. uppdrag är över. Tvärtom kan det ofta vara en fördel att en person belönas medan gjorda insatser är aktuella. Utmärkelsen kan därför tilldelas under pågående uppdrag eller när personen lämnar sitt uppdrag.

2) Varje bedömning görs individuellt. Det finns ingen automatik i att vissa uppdrag gör att en person kan förvänta sig en utmärkelse – inte heller ska en utmärkelse på silvernivå förhindra en utmärkelse på guldnivå (det omvända torde inte vara aktuellt). I bedömningen kan hänsyn också tas till insatser och arbete inom SGF centralt även om poäng saknas för detta i poängskalan. Varje person bedöms för sig. En blankett för sammanställning av tilltänkta personers uppdrag som underlag för beslut finns i bilaga 2.

Registering

För samtliga utmärkelser gäller att förteckning över utdelade utmärkelser förs på distriktets kansli.

Utmärkelser SGF

Information om SGF:s utmärkelser

Poängskala för GDF:s utmärkelser

1.

Arbete inom golfdistriktsförbund

Poäng/år

Ordförande

5

styrelseledamot och kommittéordförande

3

ledamot av GDF-kommitté eller utredning

som arbetar på årsbasis, styrelsesuppleant och

valberedning

1

distriktsdomare och banvärderare

1

2.

Arbete inom golfklubb/golfanläggning

Poäng/år

ordförande

4

styrelseledamot och kommittéordförande

2

kommittéledamot, styrelsesuppleant och valberedning

1

intendent/klubbchef/klubbdirektör

1

3.

Poängskala

Guldmärke

50 poäng (varav minst 25 GDF-poäng)

Silvermärke

40 poäng

Anm 1:

Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb/anläggning eller distrikt) ger alla uppdrag poäng. Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng.

Anm 2:

Denna poängskala är ”rådgivande” för tilldelning av guldmärke och utgör tillsammans med distriktsstyrelsens individuella bedömning underlag för beslut. För den totala bedömningen kan hänsyn också tas till insatser/arbete inom SGF centralt. Detta gäller inte silvermärket.

Blanketter

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett.pdf

Ansökan om SGF:s utmärkelse

Ansökan_utmärkelse_sgf.pdf